آموزشگاه فنی و حرفه ای انتخاب

مشاوره رایگان

09120798512

مشاوره رایگان

09120798512

مشاوره رایگان

09120798512

قرارداد کارآموزي/مهارت آموزی

 

این قرارداد براساس ماده 2 قانون کارآموزي مصوب 1349/2/28 و فصل هشتم «مهارت آموزان، کارآموزان، حقوق و تکالیف آنان» دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ي اداره امورآموزشگاههاي فنی وحرفهاي آزاد مصوب هیات نظارت مرکزي با شرایط زیر بین خانم/آقاي …………………………………… موسس آموزشگاه فنی وحرفهاي آزاد …………………………………….. به نشانی…………………………………………………………………………… که از این به بعد آموزشگاه نامیده میشود و خانم/آقاي ……………………………………….. فرزند……………………………بشماره ملی ………………………………… به نشانی …………………………………………………………………..تلفن …………………….که از این به بعد کارآموز/مهارت آموز نامیده میشود و با شرایط ذیل منعقد میگردد:

ماده -1 موضوع  قرارداد :

ارائه خدمات آموزش مهارت توسط آموزشگاه به کارآموز/مهارت آموز به میزان …………… ساعت ازحرفه ……………………………….  مطابق کد استاندارد ……………………..با ساعت استاندارد ………………….. باشهریه به عدد …………………… ریال و بحروف ……………………………………………………………….. ریال بابت آموزش تعداد ……… جلسه آموزشی به صورت مدل آموزشی (حضوري(عادي) □ حضوري (سفارش محور-خصوصی) □ مجازي(تولید محتوا -آفلاین) □ مجازي(آنلاین) □ تلفیقی □ تفاهم نامه □ ) و مدل آموزش عملی ( در محل آموزشگاه□ کارگاه خارج از محیط آموزشگاه □ ) میباشد که به صورت نقد □ یا اقساط □ مطابق جدول نحوه پرداخت شهریه ذیل این قرارداد، در وجه آموزشگاه پرداخت میگردد

1-1-بر اساس استاندارد و طرح درس معین و برنامه آموزشی اعلام شده توسط آموزشگاه، دوره فوق اجرا خواهد شد و کارآموز از طریق درج امضاء در دفترحضور و غیاب کارآموزان یا بصورت دفتر حضور و غیاب الکترونیکی، حضور خود در جلسات مربوطه و اجراي موضوع قرارداد را تائید خواهد کرد. علاوه بر شهریه دوره، سایر هزینهها شامل: هزینه ثبت نام پرتال، معرفی به آزمون، هزینه صدور گواهینامه، هزینه هاي شرکت در آزمون کتبی و عملی مجدد بر اساس مبالغ اعلام شده از سوي سازمان آموزش فنی وحرفهاي کشور از سوي کارآموز میبایست پرداخت شود

.1-3-چنانچه بخشی از آموزش بدلیل طول دوره آموزشی از سالی به سال دیگر منتقل شود، دریافت وجه اضافه بر قرارداد اولیه کارآموزي/مهارتآموزي به دلیل افزایش نرخ سالانه مجاز نمی باشد

ماده -2 مدت قرارداد:

تاریخ برگزاري دوره آموزشی از ………………لغایت …………… میباشد و درصورت عدم شروع دوره حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ مقرر، درصورت انصراف فراگیر از شرکت در دوره، موسس آموزشگاه موظف است میزان مبلغ شهریه دریافت شده از کارآموز را عودت نماید.

 2-1-آموزشگاه موظفست در قبال اخذ شهریه از کارآموزان، رسید یا مستندي که میزان شهریه دریافتی،نام آموزشگاه، مشخصات کارآموز/مهارت آموز و نوع حرفه در آن قید و امضاء و مهر شده باشد را در دو نسخه صادر و یک نسخه را الزاماً به کارآموز تحویل و نسخه دوم را نزد خود نگه دارد .

 ماده 3 – نحوه پرداخت و عودت شهریه :

 3-1- در صورت انصراف کارآموز/مهارتآموز از شرکت در دوره یادگیري از زمان ثبت نام تا حداکثر پایان %5 از کل طول مدت دوره، استرداد %80 شهریه (براساس قرارداد کارآموزي/مهارتآموزي) امکانپذیر است و درصورت انصراف پس از گذشت مدت ذکر شده، هیچ مبلغی به فراگیر مسترد نخواهد گردید

. 3-2-چنانچه قرارداد کارآموزي به هر دلیل منعقد نشده باشد، در هر مرحله (قبل یا حین آموزش)، موسس موظف است کل مبلغ شهریه را عودت نماید

3-3- چنانچه آموزش ارایه شده کمتر از میزان تعیین و توافق شده در قرارداد کارآموزي ارایه شده باشد، به میزان کسر ساعت آموزش (احراز شده مطابق روش ذیل) می بایست مبلغ شهریه محاسبه و از سوي آموزشگاه به کارآموز/مهارتآموز عودت گردد

– شهريه کل دوره طبق قرارداد = سهم مبلغ آموزش دوره ناتمام شهریه دوره آموزشی در قرارداد کل ساعت دوره طبق قرارداد ساعات آموزش اجرا شده

ماده -4 تعهدات کارآموز/مهارتآموز :

4-1-کارآموز/مهارتآموز موظف به رعایت ضوابط و مقررات آموزشی و انضباطی آموزشگاه که منطبق با ماده 50 دستورالعمل اجرایی آئیننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههاي فنی و حرفهاي آزاد مصوب هیات نظارت میباشد

4-2- کارآموز/مهارتآموز باید در مورد وضعیتهاي جسمی و روحی حرفه این قرارداد تحقیق مناسب نموده و با آگاهی کامل در دوره و کارهاي عملی آن شرکت نماید.

 4-3-کارآموز/مهارتآموز موظف است از بحث یا عنوان کردن هر گونه مباحث غیر فنی و یا مطالبی که با برنامه درسی، اهداف و شئونات آموزشگاه مغایرت داشته باشد جداً خودداري نماید .

4-4- چنانچه کارآموز/مهارتآموز به تجهیزات، وسایل آموزشی و کمک آموزشی، ساختمان، تاسیسات آموزشگاه یا اموال سایر کارآموزان، عمداً یا در اثر سهلانگاري و یا به علت عدم توجه به دستورات مربی و مقررات کارگاهی خسارتی وارد نماید، مکلف است خسارت وارده را جبران نماید. خرابی وسایل آموزشی و کمک آموزشی در نتیجه تمرین و یادگیري، مشمول این تبصره نمیگردد

4-5-کارآموز/مهارتآموز موظف است کلیه ضوابط اجتماعی، بهداشتی، اخلاقی و شئون اسلامی را در محیط آموزشگاه رعایت نماید .

6-4-ایام یا جلسات غیبت موجه یا غیر ضرور کارآموز/مهارتآموز (که در برگه هاي آمار حضور و غیاب کلاس مربوطه منعکس و درج میگردد) جزء زمان آموزش اجرا شده از موضوع این قرارداد منظور میشود و آموزشگاه تعهدي مبنی بر جبران آن نخواهد داشت. در صورتی که میزان غیبت کارآموز بیش از 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب باشد، آموزشگاه مختار است که از حضور کارآموز جلوگیري نموده و این قرارداد را (بدون التزام به استرداد هیچ مبلغی) ملغی نماید

                                                    محل امضاء کارآموز(یا ولی و سرپرست قانونی)                                                                         محل امضاء کارآموز(یا ولی و سرپرست قانونی)

                                                                      نام و نام خانوادگی:………                                                                                                            نام و نام خانوادگی:………

                                                                              تاریخ:…………….                                                                                                                        تاریخ:…………….

4-7-کارآموز/مهارتآموز موظف است تکالیف درسی که از طرف مربیان آموزشگاه به او داده میشود را انجام داده و مطالب آموزشی تدریس شده را مطالعه و فراگیري نماید و از طرح سوالات

بی محتوا و متوقف کننده برنامه اصلی کلاس پرهیز نماید

 4-8-سایر مقررات و شرایط قانونی شامل مقررات کار در کارگاه و آزمون و … که در قرارداد ذکر نشده، میبایست از سوي آموزشگاه به کارآموز اطلاعرسانی شود و لازم الاجرا است

4-9-کارآموز/مهارتآموز باید راس ساعت شروع به محوطه آموزشگاه وارد و بلافاصله پس از پایان جلسات درسی روزانه، محوطه آموزش را ترك نموده و از هر گونه رفتار سوء و یا هر گونه

بی انضباطی و اختلال در کلاس ها یا کارگاه ها خودداري نماید

.4-10- کارآموز/مهارت آموز بایستی هرگونه نظرات ، پیشنهادات و انتقادات اصولی خود را بطور فردي و در خارج از کلاس یاکارگاه هاي آموزشی با موسس آموزشگاه مطرح نماید و از القا خواسته خود به کارآموزان دیگر جداً پرهیز نماید.

 4-11- مرجع رسیدگی به اعتراض کارآموز/مهارت آموز به ترتیب موسس، مرکز آموزش فنی و حرفهاي شهرستان مربوطه و سپس در اداره کل آموزش فنی و حرفهاي استان خواهد بود.

 4-12-کارآموز/مهارتآموز بایستی مدارك مورد نیاز و هزینه هاي مندرج در بند 1-2 این قرارداد را جهت ثبت اطلاعات در پرتال سازمان را حداکثر تا جلسه دوم دوره آموزشی تحویل مدیر آموزشگاه نماید در غیر اینصورت مسئولیت عدم ثبت نام در پرتال و آزمون بر عهده آموزشگاه نمی باشد.

ماده -5 تعهدات آموزشگاه:

5-1- آموزشگاه موظف است کارآموزان را پیش از ثبتنام بطور کامل از شرایط آموزش، شهریه و … (این شرایط می باید کتبا یا به صورت دفترچه راهنماي ثبتنام آموزشگاه بطور واضح و شفاف درج گردد و در معرض دید کارآموز/مهارتآموز قرار گرفته و یا به وي ارائه شود) مطلع نماید

5-2-تدوین واجراي برنامه آموزشی مطابق با استاندارد مربوطه توسط آموزشگاه انجام و به کارآموز/مهارت آموز ابلاغ میگردد.

5-3-در صورت پرداخت هزینه هاي مربوط به دوره، آموزشگاه موظف است پس از دریافت مدارك مورد نیاز در زمان مقرر، فراگیر را در پرتال جامع سازمان با رعایت ضوابط و مقررات ثبتنام و جهت شرکت در آزمونهاي مربوط بر حسب جدول زمانبندي اعلام شده توسط سازمان، معرفی نماید.

5-4- آموزشگاه موظف است در مدت زمان اعتبار این قرارداد به تعهدات خود طبق ضوابط ومقررات ابلاغی از سوي هیات نظارت مرکزي و اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان و مفاد این قرارداد، عمل نماید و با رعایت عدل، انصاف و حسنخلق به نحو احسن نسبت به اجراي دوره آموزشی مذکور اقدام نماید.

5-5- در صورتیکه به هر علت آموزشگاه ناچار شود قبل از خاتمه مدت قرارداد و پیش از اجراي کامل موضوع قرارداد بدون توافق کارآموزان/مهارتآموزان دوره آموزشی مربوطه را تعطیل نماید،قرارداد ملغی بوده و موسس موظفست کل مبلغ شهریه را به کارآموزان عودت نماید. لیکن در شرایط خاص و تأیید مرکز معین در صورت تکمیل مابقی دوره آموزشی پس از توقف مدت حداکثر یک ماه، تداوم و اجراي مابقی دوره آموزشی بر اساس قرارداد بلامانع است.

5-6- با توجه به بیمه نامه سالیانه مسئولیت مدنی سازمان آموزش فنی وحرفهاي در قبال کارآموزان وانطباق این موضوع به کارآموزان آموزشگاه که در وقت قانونی در پرتال آموزشگاه به عنوان کارآموز ثبت گردیده است، آموزشگاه میبایست در خصوص حوادث ناشی از آموزش در محیط آموزشگاه که براي کارآموزان رخ میدهد، ضمن اعزام کارآموز حادثه دیده به مراکز درمانی، موضوع را کتبا ظرف 5 روز به اداره کل آموزش فنی وحرفهاي اطلاع دهد. در غیر این صورت مسئولیت پرداخت هر گونه خسارت به عهده آموزشگاه خواهد بود

. ماده -6حل اختلاف:

برابر ماده 19 دستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه ي اداره امور آموزشگاههاي فنی و حرفهاي آزاد مصوب هیأت نظارت مرکزي موسس مجاز نیست مدارك یا اطلاعات اضافه بر آنچه در قوانین و مقررات پیشبینی شده است را از مراجعین مطالبه نماید و نباید هزینهاي بیش از آنچه در قوانین و مقررات تصریح گردیده، دریافت کند لذا انجام هر گونه تغییر در مفاد قرارداد شامل افزودن یا حذف هر یک از مواد آن بدون اعلام نظر اداره کل آموزش فنی و حرفهاي استان مجاز نمیباشد.

چنانچه بین طرفین قرارداد اختلافی پیش آمد مراتب بر اساس تبصره(3) ماده (50) دستورالعمل اجرایی آیین نامه مربوطه بررسی و اقدام خواهد شد و در غیر اینصورت مراتب از طریق مراجع صالحه قابل پیگیري خواهد بود

این قرارداد در 6 ماده و بندهاي مربوطه و در دو نسخه تنظیم شده است که یک نسخه آن تحویل فراگیر میشود و نسخه دیگر در پرونده فراگیر در آموزشگاه نگهداري می شود و طرفین ضمن اقرار به اطلاع کامل از تمامی مفاد قرارداد، با امضاي آن نسبت به اجراي تام و تمام آن تا پایان موعد مقرر متعد و ملتزم میباشند

 

 

                                                    محل امضاء کارآموز(یا ولی و سرپرست قانونی)                                                                         محل امضاء کارآموز(یا ولی و سرپرست قانونی)

                                                                      نام و نام خانوادگی:………                                                                                                            نام و نام خانوادگی:………

                                                                              تاریخ:…………….                                                                                                                        تاریخ:…………….